Gebruiksvoorwaarden

1. Definities

In deze gebruiksvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

De Stichting VVV Midden-Limburg: licentiehouder van het merk VVV en onderdeel van VVV Nederland BV ingeschreven bij de KvK onder nummer 12067980;

Website: alle webpagina’s waaruit de site van de Stichting VVV Midden-Limburg opererende onder de domeinnaam www.hartvanlimburg.nl is samengesteld;

Bezoeker: iedereen die de website van Stichting VVV Midden-Limburg bezoekt of van de daarop aangeboden informatie gebruik maakt of kennis neemt;

2. Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek van de website en gebruik van de daarop te raadplegen informatie en worden in verband met dit gebruik en deze raadpleging geacht telkens stilzwijgend te zijn aanvaard door iedere bezoeker, daar kennisname van de gebruiksvoorwaarden via een hyperlink op alle webpagina’s altijd mogelijk is. Stichting VVV Midden-Limburg kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde zonder vooraankondiging aanpassen of wijzigen.

Indien een (of meer) bepaling(en) van deze gebruiksvoorwaarden geheel of ten dele in strijd mocht(en) zijn of komen met enige wettelijke bepaling dan wel nietig is / zijn of vernietigd wordt /worden, blijven de overige bepalingen voor het overige onverminderd van kracht en wordt door partijen in plaats daarvan een regeling getroffen die in strekking en werking het meest aansluit met de nietige / vernietigde bepaling(en).

3. Aansprakelijkheid

Stichting VVV Midden-Limburg besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op de website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Stichting VVV Midden-Limburg is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Stichting VVV Midden-Limburg of door een bezoeker aan Hart van Limburg middels de website van Hart van Limburg of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt Stichting VVV Midden-Limburg geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Stichting VVV Midden-Limburg via de website. Stichting VVV Midden-Limburg aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Stichting VVV Midden-Limburg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de aangeboden informatie door derden op de website. Hieronder valt onder meer het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Stichting VVV Midden-Limburg garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

4. Apparatuur

Stichting VVV Midden-Limburg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de apparatuur van bezoeker door het gebruik of bezoek van de website. Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van adequate soft- en hardware, aansluitingen en verbindingen noodzakelijk voor gebruik en bezoek van de website.

5. Intellectuele Eigendomsverklaring

De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op deze website en de vormgeving van deze website (‘de Gegevens’), waarin substantieel is geïnvesteerd, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (waaronder ‘framing’ mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Stichting VVV Midden-Limburg Het opvragen en bekijken van de Gegevens en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen.

Voor het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is de voorafgaande toestemming van Stichting VVV Midden-Limburg nodig. Deze wordt doorgaans gegeven, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Stichting VVV Midden-Limburg slecht verdraagt met de naam en reputatie van de Stichting VVV Midden-Limburg, haar diensten en producten of de inhoud van haar website.

De woord- en beeldmerken op deze website zijn van Stichting VVV Midden-Limburg of van haar licentiehouder VVV Nederland B.V. Het is niet toegestaan een of meer van deze merken en logo’s op de eigen site te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Stichting VVV Midden-Limburg of van VVV Nederland B.V.

6. Rechts- en forumkeuze

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen voortvloeiende uit deze gebruiksvoorden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Roermond.